We hebben de mogelijkheid om maximum 5 jongeren ambulant of mobiel te begeleiden in functie van autonoom wonen. Deze module is inzetbaar vanaf de leeftijd van 17 jaar. Er is na meerderjarigheid voortgezette begeleiding mogelijk tot de leeftijd van 21 jaar, mits aanvraag en goedkeuring door een Intersectorale Toegangspoort.

Methodieken die ingezet worden :

 1. Individuele begeleiding : We willen binnen Autonoom Wonen via ervaringsgericht leren jongeren kansen geven om zich alle domeinen van het zelfstandig leven eigen te maken. We spreken jongeren aan op hun competenties en vaardigheden en trachten protectieve factoren te activeren. Dit maakt dat elk hulpverleningstraject uniek is en aangepast aan de hulpvraag van de jongere.
  De domeinen van de begeleiding zijn gebaseerd op het sociaal competentiemodel en liggen in het verlengde van het pedagogisch concept van de tweede leefgroep. Deze domeinen zijn gezin, gezondheid, onderwijs/werk, sociale contacten en vriendschappen, vrije tijd, woon –en leefsituatie, intimiteit en seksualiteit, autoriteiten en instanties.
  Bij de opstart van de begeleiding ligt de nadruk meer op het begeleiden van de praktische zelfstandigheid. Op dat moment moeten er ook veel dingen in orde gebracht worden zoals verzekeringen, adreswijziging, inrichten van de studio, de verhuis en eerste boodschappen, wordt er een budgetplan opgesteld enzovoort. In een latere fase komt er meer tijd vrij voor psychosociale begeleiding; gesprekken over familie en vrienden, vrije tijd … .
  Naargelang de begeleiding vordert, verwerft de jongere meer verantwoordelijkheid. De ondersteuning wordt stapsgewijs afgebouwd op het tempo van de jongere.
 2. Netwerkbegeleiding : We onderhouden contacten met de ruimere leefomgeving van de jongere zoals school, familie, werk, vrije tijd, vrienden, autoriteiten en instanties.
  We vinden het belangrijk om binnen de begeleiding van de jongere blijvend aandacht te besteden aan mensen binnen hun netwerk die zich willen engageren en positieve ondersteuning willen bieden.
  We ondersteunen jongeren in hun concrete stappen binnen hun leefomgeving.
  We werken nauw samen met professionele steunfiguren die aanwezig zijn. In situaties waar dit aangewezen is en dit het hulpverleningstraject van de jongere en haar context ten goede komt, gaan we samen op zoek naar professionele partners.
 3. Contextbegeleiding : De jongere en haar context zien we als onlosmakelijk met elkaar verbonden. We ondersteunen de jongere in het terug verbinding maken met haar context. De ouders worden zoveel als mogelijk aangesproken op hun ouderrol om concrete verantwoordelijkheden op te nemen.
  Bij meerderjarigheid is het op vraag van de jongere dat we haar context verder op de hoogte houden van de lopende begeleiding.
 4. Nazorg : Na het stopzetten van de begeleiding, kan de jongere blijvend op ons beroep doen bij problemen, vragen of voor een bezoek. We maken de jongere ook wegwijs binnen mogelijke rechtstreeks toegankelijke vervolghulpverlening.