Missie

Als organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg -erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, agentschap Jongerenwelzijn- hebben wij de maatschappelijk opdracht hulpverlening te bieden aan adolescente meisjes en hun context die in een verontrustende leefsituatie verkeren.

Deze opdracht maken wij concreet in residentiële, ambulante en/of mobiele begeleiding. We vertrekken vanuit de hulpvraag van de jongere en hun context om in dialoog een traject op maat uit te werken.

We engageren ons om relaties te herstellen en de jongere en hun leefomgeving terug te verbinden. Langs deze weg maken we hen onafhankelijk van onze hulpverlening.

Visie op hulpverlening

Dit zijn de basis ingrediënten van onze hulpverlening:

Een krachtige aanwezigheid

Ons eerste uitgangspunt is ‘er zijn’ voor de jongeren en hun context. We zijn sterk overtuigd van de kracht die uitgaat van de relatie tussen hulpverlener en jongere en hulpverlener en context. We werken aanklampend vanuit een krachtgerichte begeleidershouding.

We beschouwen de sociale context als het belangrijkste milieu van de jongere, ook op momenten dat er geen verbinding is of het contact moeilijk verloopt.

De hulpverlening blijft zo dicht mogelijk bij hun ‘thuis’. Vanuit een integrale ondersteuning en begeleiding willen we samen rust en herstel van het dagelijks leven mogelijk maken binnen een veilige omgeving.

Binnen de residentiële werkvorm ondersteunen we dit verder door de jongere een klimaat van structuur en huiselijke gezelligheid aan te bieden, waar de begeleiding waakzaam zorg draagt.

De jongere heeft in zijn hulpverleningstraject recht op de aanwezigheid van een bijstandspersoon.

Een hulpverlening op het ritme van de dialoog

We zien het als onze maatschappelijke opdracht om aan te sluiten bij de hulpvraag van zowel de jongeren als hun context. Het belang van de jongere vormt in dit proces de belangrijkste overweging en moet telkens opnieuw in vraag gesteld worden.

Alle stappen worden in overleg en samen genomen met alle betrokkenen. Gezinsgesprekken, individuele gesprekken, ronde tafelgesprekken, …. worden doordacht ingezet. We staan voor een hulpverlening die duidelijk en transparant is.

‘In dialoog gaan’ is onlosmakelijk verbonden met het recht op informatie, inspraak, participatie en het uiten van klachten.

Positiviteit vanuit professionaliteit

We vertrekken vanuit een basisvertrouwen in elke jongere en hun context. We gaan uit van de mogelijkheden die elk in zich heeft.

Vanuit deze oplossingsgerichte positieve focus exploreren we samen met hen ook wat er goed gaat, wat er wel werkt en waarop we kunnen voortbouwen.

We blijven steeds op zoek gaan naar diverse methodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn en hun effectiviteit bewezen hebben.

Een zorgende schakel in een verbindend netwerk

Via methodisch, oplossingsgericht en planmatig werken trachten we elke dag verder op weg te gaan samen met de jongeren en hun context. Blijvend gaan we op zoek naar betekenisvolle netwerken die we willen activeren.

Bewust van onze eigen grenzen, zien we onze hulpverlening als een schakel binnen een hulpprogramma op maat voor de jongere en hun context. Overleg, afstemming en samenwerking met de diverse partners binnen de Jeugdhulp is een constante factor in functie van een gespecialiseerde omkadering.

Stimuleren van eigen talenten op weg naar zelfredzaamheid

We zien onszelf als een tijdelijke ondersteuning en begeleiding op weg naar een opnieuw zelfstandig aankunnen van diverse situaties binnen diverse levensdomeinen zoals werk, vrije tijd, school, relaties, gezin, autoriteiten en instanties,…

We willen samen met jongeren en hun context blijvend kansen ontdekken en aangrijpen om hun vaardigheden te vergroten en zichzelf terug te verbinden.

De jongeren en hun context krijgen ruimte om vanuit hun eigen ervaringen te leren en zo hun aanwezige krachten te versterken. Op die manier krijgen ze weer grip op hun eigen leven.

We richten ons op een herstel met het gezin of de sociale context.

Een pluralistische en open blik

Vanuit de overtuiging dat elke mens uniek is, kijken we voorbij de diversiteit van vandaag. We hebben respect voor ieders levensproject, idealen en geloofsovertuiging. We gaan met onze jongeren en hun context in dialoog vanuit gelijkwaardigheid.

Visie op organisatie

Dit zijn de basis ingrediënten van onze organisatie:

Een krachtige aanwezigheid

We staan voor een organisatie waar er in nabijheid samen wordt gewerkt, eenieder met zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. We gaan samen aan de zijlijn staan van elk uniek traject van de jongeren en hun context. We begeleiden en ondersteunen elkaar in de realisatie van onze maatschappelijke opdracht. We leren met en van elkaar vanuit de dagdagelijkse werking.

Een organisatie op het ritme van de dialoog

We werken in een cultuur van overleg en betrokkenheid bij het plannen en coördineren van de hulp. Kwaliteitsvolle hulp is voor ons alles wat we dagelijks doen, is de verantwoordelijkheid van iedereen en is nooit af.

Positiviteit vanuit professionaliteit

We werken in een positief klimaat, richten ons op waar we goed in zijn en willen hierin steeds beter worden. Zelfevaluatie is het vertrekpunt om systematisch stil te staan bij ons eigen handelen.

Een zorgende schakel in een verbindend netwerk

We blijven inzetten op samenwerking over grenzen heen. Op die manier bouwen we mee aan een flexibele jeugdhulp die jongeren en hun context alle kansen wil geven.

Stimuleren van eigen talenten

We creëren een omgeving waarin mensen ruimte krijgen om het beste uit zichzelf te halen. 
Met een open communicatie blijven we mensen motiveren, ontwikkelen en op de beste manier inzetten om een kwaliteitsvolle hulpverlening te verzekeren.Een pluralistische en open blik

We vinden het boeiend om te werken met de diversiteit van vandaag. Nieuwsgierig naar ‘wat werkt’ voor onze jongeren en hun context, blijven we als lerende organisatie op zoek gaan naar creatieve oplossingen.